Aktuelle

Events

Events
Baraye To ( persische Gedichte auf Farsi )

Baraye To ( persische Gedichte auf Farsi )

von Mohammad Ali Gharagozlou

Taschenbuch
52 Seiten; 21 cm x 14.8 cm; ab 18 Jahre
Sprache Persian
2015 epubli
ISBN 978-3-7375-2662-3

Besprechung

این کتاب شامل اشعاریست که در حالتهای روحی متفاوت آنهارا سروده و بر صفحه آورده ام.چه درلحظاتی که پر از شادی و سرور بودم چه در لحظاتی که در آن روح آشفته ام بیقراری میکرد و آرام نداشت. از آنجا که ماهزده هستم و ارادت خاصی به ماه دارم از آنجا که بال سوخته پروانه همیشه گویا ز دل دلسوختگان است و از آنجا که دیده شمع، رفاقتی دیرینه با دیدگانم دارد از ایشان در این اشعار بسیار یاد نموده ام. امید است که این اشعار مورد پسند شما خوانندگان ارجمند قرار بگیرد محمد علی قراگوزلو

Hauptbeschreibung

این کتاب شامل اشعاریست که در حالتهای روحی متفاوت
آنهارا سروده و بر صفحه آورده ام.چه درلحظاتی که پر از شادی و سرور بودم
چه در لحظاتی که در آن روح آشفته ام بیقراری میکرد و آرام نداشت.
از آنجا که ماهزده هستم و ارادت خاصی به ماه دارم
از آنجا که بال سوخته پروانه همیشه گویا ز دل دلسوختگان است
و از آنجا که دیده شمع، رفاقتی دیرینه با دیدگانم دارد
از ایشان در این اشعار بسیار یاد نموده ام.
امید است که این اشعار مورد پسند شما خوانندگان ارجمند
قرار بگیرد

محمد علی قراگوزلو

Kurztext / Annotation

این کتاب شامل اشعاریست که در حالتهای روحی متفاوت
آنهارا سروده و بر صفحه آورده ام.چه درلحظاتی که پر از شادی و سرور بودم
چه در لحظاتی که در آن روح آشفته ام بیقراری میکرد و آرام نداشت.