Aktuelle

Events

Events
راز اشک

Besprechung

ای عزیز ، ای غریبه آشنا که کنون دیده بر این خطوط بسته و آنرا میخوانی. مجموعه » برای تو « را سرودم و بر اشعارش نامی ننهادم ، چرا که برای تو بود و تصمیم بر آن گرفتم که هر نامی را که دوست داری بر آن خطوط بنهی . از آنجا که برای تو سفره دل را باز نمودم تا به راز درونم آشنا گردی ، تصمیم گرفتم که بیشتر از آن با من آشنا شده و برایت سرودم که» چه بر ما گذشت « . هم اکنون که با افکار برهنه ام آشنا گشته ای، برایت » راز اشک « را میسرایم. راز اشکی را که همه عمر در خانه چشمانم مهمان بود محمد علی قراگوزلو آلمان - بهار ۲۰۱۶

Hauptbeschreibung

ای عزیز ، ای غریبه آشنا که کنون دیده بر این خطوط بسته و آنرا میخوانی.
مجموعه » برای تو « را سرودم و بر اشعارش نامی ننهادم ، چرا که برای تو بود و تصمیم بر آن گرفتم که هر نامی را که دوست داری بر آن خطوط بنهی .
از آنجا که برای تو سفره دل را باز نمودم تا به راز درونم آشنا گردی ، تصمیم گرفتم که بیشتر از آن با من آشنا شده و برایت سرودم که» چه بر ما گذشت « .
هم اکنون که با افکار برهنه ام آشنا گشته ای، برایت » راز اشک « را میسرایم.
راز اشکی را که همه عمر در خانه چشمانم مهمان بود


محمد علی قراگوزلو
آلمان - بهار ۲۰۱۶

Kurztext / Annotation

ای عزیز ، ای غریبه آشنا که کنون دیده بر این خطوط بسته و آنرا میخوانی.