Aktuelle

Events

Events
پرده برداشتم از خانه دل

Besprechung

پرده برداشتم از خانه دل ای عزیز ، ای غریبه آشنا که اکنون دیده بر این خطوط بسته و آنرا میخوانی . مجموعه » برای تو « را سرودم و بر اشعارش نامی ننهادم ، چرا که برای تو بود و خواستم هر نامی را که دوست داری بر آن خطوط بنهی . از آنجا که برای تو سفره دل را باز نمودم تا به راز درونم آشنا گردی ، تصمیم گرفتم که تورا با خود به ژرفای وجودم برده و برایت » چه بر ما گذشت « را بسرایم . سپس در این آشفتگی روح ، تو را با » راز اشک « آشنا نمودم، همان اشکی که همه عمر در خانه چشمانم مهمان بود.روح برهنه ام را تقدیم چشمانت میکنم. محمد علی قراگوزلو آلمان - بهار ۲۰۱۶

Hauptbeschreibung

پرده برداشتم از خانه دل
ای عزیز ، ای غریبه آشنا که اکنون دیده بر این خطوط بسته و آنرا میخوانی .
مجموعه » برای تو « را سرودم و بر اشعارش نامی ننهادم ، چرا که برای تو بود و خواستم هر نامی را که دوست داری بر آن خطوط بنهی . از آنجا که برای تو سفره دل را باز نمودم تا به راز درونم آشنا گردی ، تصمیم گرفتم که تورا با خود به ژرفای وجودم برده و برایت » چه بر ما گذشت « را بسرایم . سپس در این آشفتگی روح ، تو را با » راز اشک « آشنا نمودم، همان اشکی که همه عمر در خانه چشمانم مهمان بود.روح برهنه ام را تقدیم چشمانت میکنم.
محمد علی قراگوزلو
آلمان - بهار ۲۰۱۶

Kurztext / Annotation

پرده برداشتم از خانه دل
ای عزیز ، ای غریبه آشنا که اکنون دیده بر این خطوط بسته و آنرا میخوانی .