Aktuelle

Events

Events
چه بر ما گذشت

چه بر ما گذشت

مجموعه ای کوچک از اشعار محمد علی قرا گوزلو

von Mohammad Ali Gharagozlou

Taschenbuch
80 Seiten; 21 cm x 14.8 cm
Sprache Persian
2015 epubli
ISBN 978-3-7375-3163-4

Besprechung

.شعر معشوقه ای بود که هرگز مرا ترک نگفت از کودکی با خود میاندیشیدم که شعر چیست؟ چرا درک کردن این جملات وبیانشان به این حد سخت میباشد؟ یا که اصلا از چه رو به این سبک سخن گفته میشود؟ . با اینکه از این جملات چیزی نمیفهمیدم ،اما به نحوی برایم دلچسب بودند ، زمانی که به دوره دبیرستان وارد شدم و علاقه ام به ادبیات شدت بیشتری پیدا نمود . در صدد بر آمدم که خود شروع به گفتن شعر نمایم . در این نقطه بود که توانستم پاسخی برای سوالهای دوران کودکی خود بیابم شعر گفتن برایم ،سبک سخن گفتنی شد که توسط آن میتوانستم .مسائل فردی، سیاسی و اجتماعی را لطیفتر ، پنهانتر و دل انگیزتر بیان کنم

Hauptbeschreibung

.شعر معشوقه ای بود که هرگز مرا ترک نگفت

از کودکی با خود میاندیشیدم که شعر چیست؟
چرا درک کردن این جملات وبیانشان به این حد سخت میباشد؟
یا که اصلا از چه رو به این سبک سخن گفته میشود؟
. با اینکه از این جملات چیزی نمیفهمیدم ،اما به نحوی برایم دلچسب بودند
، زمانی که به دوره دبیرستان وارد شدم و علاقه ام به ادبیات شدت بیشتری پیدا نمود
. در صدد بر آمدم که خود شروع به گفتن شعر نمایم
. در این نقطه بود که توانستم پاسخی برای سوالهای دوران کودکی خود بیابم
شعر گفتن برایم ،سبک سخن گفتنی شد که توسط آن میتوانستم
.مسائل فردی، سیاسی و اجتماعی را لطیفتر ، پنهانتر و دل انگیزتر بیان کنم

Kurztext / Annotation

چه بر ما گذشت
مجموعه ای ازاشعار
محمد علی قراگوزلو

" Was alles mit uns geschehen ist "
Persische Gedichte auf Farsi
Mohammad Ali Gharagozlou

.